Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Romazo Consumentenvoorwaarden

 • Artikel 1: Definities
 • Artikel 2: Toepasselijkheid
 • Artikel 3: Het aanbod
 • Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
 • Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer
 • Artikel 6: Verplichtingen van de consument
 • Artikel 7: Meer – en minderwerk
 • Artikel 8: Oplevering / opneming van het werk
 • Artikel 9: De eindafrekening
 • Artikel 10: Betaling
 • Artikel 11: Niet – tijdige betaling
 • Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
 • Artikel 14: Niet nakoming van de overeenkomst
 • Artikel 15: Klachtenregeling
 • Artikel 16: Geschillenregeling
 • Artikel 17 : Branchegarantie nakoming bindende adviezen
 • Artikel 18: Toepasselijk recht
 • Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden

Download de Romazo Consumentenvoorwaarden

Romazo Business to Business Voorwaarden

 • Artikel 1: Toepasselijkheid
 • Artikel 2: Aanbiedingen
 • Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
 • Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
 • Artikel 5: Levertijd
 • Artikel 6: Risico-overgang
 • Artikel 7: Prijswijziging
 • Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
 • Artikel 9: Omvang van het werk
 • Artikel 10: Wijzigingen in het werk
 • Artikel 11: Uitvoering van het werk
 • Artikel 12: Oplevering van het werk
 • Artikel 13: Aansprakelijkheid
 • Artikel 14: Garantie
 • Artikel 15: Reclamaties
 • Artikel 16: Niet afgenomen zaken
 • Artikel 17: Betaling
 • Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 • Artikel 19: Beëindiging
 • Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Download de Romazo Business to Business Voorwaarden


Romazo Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden voor de verkoop, levering en/of montage van zonweringen, rolluiken en/of raamdecoraties van de vereniging Romazo Consumenten. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Stichting de Geschillencommissie, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad, in werking getreden per 20 december 2011 en gedeponeerd onder nummer 279/2011 ter griffie van de rechtbank Utrecht. © Romazo.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Het aanbod

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

Artikel 7: Meer – en minderwerk

Artikel 8: Oplevering / opneming van het werk

Artikel 9: De eindafrekening

Artikel 10: Betaling

Artikel 11: Niet – tijdige betaling

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde materialen zolang de consument tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.

Artikel 13: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

Artikel 14: Niet nakoming van de overeenkomst

Artikel 15: Klachtenregeling

Artikel 16: Geschillenregeling

Artikel 17 : Branchegarantie nakoming bindende adviezen

Artikel 18: Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden

Romazo zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Terug naar boven


Romazo Business to Business Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging van Rolluiken- markiezen- en zonweringbedrijven (Romazo). Deze tekst geldt vanaf 16 september 2010 en is onder nummer 236/2010 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Aanbiedingen

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

Artikel 5: Levertijd

Artikel 6: Risico-overgang

Artikel 7: Prijswijziging

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Artikel 9: Omvang van het werk

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

Artikel 11: Uitvoering van het werk

Artikel 12: Oplevering van het werk

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Artikel 14: Garantie

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter